Menu

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti WoodSK s.r.o. 

Ulica a číslo Romanova 33

Mesto a PSČ: Bratislava 851 02

Štát : Slovensko

IČ: 50548115

DIČ:2120373706


 

Zodpovedná osoba a kontakt:  Miroslav Prisenžňák

Pracovná doba 9:00-21:00


 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "názov firmy" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "WoodSK s.r.o.".

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou, avšak úhrada zálohy je nevratná z dôvodu nákladov spojených s objednávkou V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na dobu dodania 12 až 22 týždňov od prijatia zálohovej faktúry.

Spoločnosť WoodSK s.r.o. podlieha zákonom Slovenskej republiky, preto začiatkom výstavby sa považuje deň, ktorým stavebný úrad vydal stavebné povolenie.

Spoločnosť WoodSK s.r.o. nevie ovplyvniť urýchlenie procesov spojených so stavebným povolením. Pokiaľ si klient žiada začať práce pred vystavením stavebného povolenia Stavebným úradom, tak spoločnosť WoodSK s.r.o. neberie na seba žiadnu právnu zodpovednosť za to to rozhodnutie.


 

Stavba je majetkom WoodSK s.r.o. až do chvíle, kým kupujúci písomne potvrdi prevzatie stavby. Estetické nedokonalosti, praskliny, nerovnosti alebo iné prirodzené deformácie sa nedajú pokladať za dôvod neprebratia stavby.


 

Storno objednávky


 

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.


 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou.

Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Reklamácia zásielky je možná do 7 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!


 

4) Záruka

 Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade, ktorý Vám bude doručený s balíkom, prípadne doručený na Vašu e-mailovú adresu. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za stratený čas.  Záruka sa nevzťahuje na praskliny, nerovnosti materiálov alebo na akékoľvek iné prirodzené deformácie.


 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu jedného mesiaca odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade preukázania chýbajúcich dielov dodaného materiálu vzniká dodávateľovi povinnosť dodať chýbajúce diely do 30 dní odo dňa preukázania. Zistením chýbajúcich dielov nevzniká právo objednávateľa na bezplatnú na žiadnu doplnkovú službu dodávateľa. 

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. 


 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho. 


 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Doručenie je v rozmedzí 4 - 22 týždňov od objednávky produktu. Pre Výrobky na mieru je doba dodania 8 až 25 týždňov v závislosti od produkcie a množstva objednávok . Tovar objednaný na mieru nie je možné vrátiť ani zrušiť objednávku

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodného materiálu. . Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).


 

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 

platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 

dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 

osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 

platobná karta.

Kupujúci si môžu uplatniť zľavu ak sa na našej Facebookovej stránke zapojili do súťaže a boli vylosovaní, alebo bola zľava poskytnutá predajcom spoločnosti WoodSK s.r.o.

Zľavy určené na konkrétny produkt, nie sú prenosné na iný produkt.


 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).


 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.


 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu vopred dohodnutú s predávajúcim, ktorý určí najbližšie možné miesto. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných materiálov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

12.) Súťaže a uplatnenie výhry

V prípade vyhlásenia súťaži na sociálnych sieťach ktoré spravuje spoločnosť WoodSK s.r.o. (ďalej v tomto odseku už len „vyhlasovateľ súťaže“) platia nasledujúce podmienky. 

Predmet súťaženia, teda výhra, je vždy uvedená v príspevku súťaže spolu s podmienkami, ktoré musia súťažiaci splniť aby ich zapojenie do súťaže bolo platné. V príspevku je ďalej ohraničený dátum a čas ukončenia súťaže. V prípade, že je uverejnený iba dátum ukončenia súťaže, súťaž prebieha do polnoci daného dňa. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhlasuje právo trvanie súťaže predĺžiť alebo skrátiť, pričom o tejto zmene informuje súťažiacich v súťažnom príspevku. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž v priebehu jej trvania. 

Vyhlasovateľ súťaže má po ukončení súťaže 3 dni na spracovanie a žrebovanie víťaza a vyhlásenie víťaza. Meno výhercu vyhlasovateľ súťaže uverejní v samostatnom príspevku na sociálnej sieti, výherca nebude v príspevku označený. 

V prípade, že je výhrou súťaže jeden alebo viac produktov z aktuálnej ponuky spoločnosti WoodSK s.r.o. súčasťou výhry nie sú doplnkové služby ani doplnkové produkty ak v súťažnom príspevku nie je uvedené inak. Výherca je povinný kontaktovať vyhlasovateľa a poskytnúť mu údaje, ktoré umožnia odovzdanie/prevzatie výhry. Výherca je povinný uhradiť dopravu výherného produktu prípadne si produkt vyzdvihnúť v skladových priestoroch spoločnosti. Doba dodania výherného produktu je 12 až 24 týždňov. 

Vyhlasovateľ súťaže nebude výhercu kontaktovať ale jeho meno zverejní na príslušnej sociálnej sieti. Žiadame súťažiacich aby si pozorne prečítali obchodné podmienky ako aj podmienky súťaže a neposielali svoje osobné údaje tretím osobám vystupujúcim v mene spoločnosti WoodSK s.r.o.. Spoločnosť komunikuje s klientmi a súťažiacimi výhradne cez oficiálne stránky a profily na sociálnych sieťach, e-mailom info@woodsk.eu alebo telefonicky. Za zneužitie osobných údajov poskytnutých tretím osobám, ktoré vystupujú v mene spoločnosti vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš "WoodSK s.r.o."

Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2018 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.